Privacy Statement Lindenhoff HORECA B.V

Lindenhoff hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Lindenhoff streeft dan ook naar een zorgvuldige verwerking van deze gegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing hierover. Lindenhoff realiseert zich dat vanaf 25 mei 2018 de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Uit deze verordening volgen enkele nieuwe privacyregels. Lindenhoff heeft haar privacy statement in overeenstemming gebracht met deze regels.

Persoonsgegevens (waarom?)

Lindenhoff doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lindenhoff houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en soort persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • je persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van Lindenhoff-diensten of om de rechten van Lindenhoff zelf te beschermen.

Lindenhoff verwerkt (persoons)gegevens van jou voor de uitvoering van onze dienstverlening, die ziet op:

 • Het verlenen van diensten in het kader van de levering van versproducten.

De persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt op basis van de verwerkingsgrondslagen voortvloeiend uit de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving, te weten onder andere op basis van uitdrukkelijk gegeven toestemming, ter uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, ter voldoening aan een wettelijke plicht, ter bescherming van de vitale belangen of indien daar voor Lindenhoff of een derde een gerechtvaardigd belang voor bestaat.

Je persoonsgegevens zullen in het bijzonder worden verwerkt om: 

 • Je bestellingen te verwerken en te leveren;
 • Contact met jou als klant te onderhouden;
 • Je te adviseren in het kader van je bestellingen, je menukaart of andere (culinaire) onderwerpen;
 • Je uit te nodigen voor evenementen;
 • Je aanbiedingen te doen in het kader van prijsafspraken;
 • Jou op de hoogte te stellen van manco’s (producten die niet leverbaar zijn);
 • Jou op de hoogte te stellen van informatie over aangepaste leverdagen, gewijzigde levertijden, eventuele vertraging in de productie, sluitingsdagen en andere acute informatie die te maken heeft met je bestelling of gemaakte afspraken;
 • Jou op de hoogte te stellen van nieuws met betrekking tot onze bedrijfsvoering;
 • Jou op de hoogte te stellen van zaken rondom ons assortiment in het bijzonder;
 • Interne analyses en kwaliteitscontroles te kunnen uitvoeren.

Persoonsgegevens (vanaf wanneer?)

Lindenhoff verwerkt (persoons)gegevens van jou vanaf het moment dat:

 • Je gegevens invult op ons standaard inschrijfformulier en dit fysiek overdraagt, ons mailt of per post toestuurt;
 • Je gegevens invult of achterlaat op onze LinkedIn, Twitter, Instagram en/of Facebook account (bijvoorbeeld een persoonlijk bericht of een reactie op een social media post);
 • Je gegevens verstrekt via de e-mail, brief of telefoon (bijvoorbeeld het doorgeven van een nieuwe chef);
 • Je gegevens verstrekt via een formulier op onze website (contactformulier);
 • Je aangeeft nieuwsbrieven te willen ontvangen of in een bepaalde zakelijke Lindenhoff appgroep te willen worden opgenomen;
 • Je gegevens verstrekt via het opmerkingen veld als je een bestelling plaatst via de webshop Inone.

Lindenhoff kan ook (persoons)gegevens van jou verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in dienstverlening van Lindenhoff. In dat geval kan het zo zijn dat Lindenhoff je zal benaderen met inachtneming van dit privacy statement. Als je aangeeft geen interesse te hebben dan zal Lindenhoff de reeds door jou aan Lindenhoff kenbaar gemaakte persoonsgegeven enkel verwerken om je wens om niet door Lindenhoff te worden benaderd te kunnen honoreren.

Persoonsgegevens (welke?)

Lindenhoff zal slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

In het bijzonder zal Lindenhoff onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • je zakelijke NAW gegevens (post- en leveradres);
 • je KvK gegevens (middels uittreksel KvK);
 • je bankrekening gegevens (IBAN en BIC);
 • telefoonnummer(s) (vast en mobiel) en e-mailadres(sen) van contactpersonen (eigenaar/manager, keuken, administratie en/of finance);
 • namen en geslacht (van contactpersonen);
 • je bestelgegevens (wat bestel je bij Lindenhoff);
 • open-, klik- en afmeldgedrag bij onze nieuwsbrieven;
 • gegevens in het kader van betalingsproblemen en/of faillissementen;
 • geanonimiseerde cookies

Lindenhoff legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Persoonsgegevens (delen met derden?)

Lindenhoff kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en/of door Lindenhoff ingeschakelde verwerkers die namens Lindenhoff diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Het doorgeven danwel delen van je persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom?”. Met derden die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Lindenhoff deelt je persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Onze prefered suppliers: Pieter van Meel, VanMenno, Brandt&Levie en Friethoes. Voor het goed afstemmen van leveringen worden NAW-gegevens en bestelgegevens gedeeld. Daar waar nodig wordt een telefoonnummer of emailadres gedeeld;
 • Inone: ten behoeve van het online kunnen bestellen van onze producten;
 • Reflex: ten behoeve van het verwerken van orders en de financiële afhandeling;
 • Unit4: ten behoeve van de financiële afhandeling;
 • Partijen die worden ingeschakeld ter ondersteuning van marketingdoeleinden, te weten Mailchimp en Whatsapp;
 • Onze ICT partij FEKA die is ingeschakeld ter ondersteuning van alle ICT-zaken (waaronder bescherming van gegevens) binnen Lindenhoff;
 • Overige externe partijen accountant, advocaten, incassobureaus waarmee enkel gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn voor de door Lindenhoff gegeven opdracht in het kader van de dienstverlening.

Cookie verklaring

Lindenhoff maakt gebruik van geanonimiseerde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze internetpagina op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal kan functioneren. Lees meer over cookies in onze cookie verklaring.

Bewaartermijn

Lindenhoff bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij jouw gegevens bewaren zolang noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening of wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift. Je (persoons)gegevens zijn altijd beschikbaar tenzij je uitdrukkelijk verzoekt om (bepaalde informatie uit) je account te laten verwijderen.

Camerabeveiliging

Op het terrein en in het hoofdgebouw (Rijksstraatweg 9c) hangen duidelijk zichtbare camera’s. Bij betreding van het pand wordt je hierop geattendeerd middels stickers. De camera’s zijn opgehangen met het doel om medewerkers, klanten en eigendommen te beschermen. Ook kunnen de camerabeelden bij calamiteiten ingezet worden. De camerabeelden worden over het algemeen 30 dagen bewaard. De beelden worden enkel met een gegronde reden langer bewaard, bijvoorbeeld voor politieonderzoek. Na afronding van het onderzoek worden beelden vernietigd.

Beveiliging

Lindenhoff doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot je gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Lindenhoff met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van je persoonsgegevens door Lindenhoff, dan kan je contact opnemen met de Verkoopondersteuning (voor de contactgegevens wordt verwezen naar “rechten”).

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Lindenhoff en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kan je contact opnemen met de Verkoopondersteuning. Dit kan per brief naar Lindenhoff BV, t.a.v. Verkoopondersteuning, Rijksstraatweg 9c, 1396 JC Baambrugge. Per e-mail naar info@lindenhoff.nl o.v.v. vraag m.b.t. persoonsgegevens dan wel telefonisch via het telefoonnummer 0294-291272. Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek te reageren. Lindenhoff wijst je er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lindenhoff kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de ‘footer’ van de website van Lindenhoff: www.lindenhoffhoreca.nl.